Paryushan 2022 – Daily Labhs

Paryushan 2022 - Daily Labhs

Sign up below...

LabhName
LabhName
Day 1 - Wednesday, August 24, 2022
Swami Vatsalya Lunch & Dinner ($151) - 8/24#1: Jasvant Doshi
#2: Meeta. K. Gangar
#3: Vaishali Chheda
#4: Anjana Joglekar
#5: Sanjay Shah
Chaamar ($31) - 8/24#1:
#2:
Aangi ($101) -8/24#1: Viral Shah
#2: Premlata Jain
#3:
#4:
#5:
Day 2 - Thursday, August 25, 2022
Swami Vatsalya Lunch & Dinner ($151) - 8/25#1: Jatin Shah
#2: Ruby Mehta
#3: Neela Dalal
#4:
#5:
Chaamar ($31) - 8/25#1:
#2:
Aangi ($101) - 8/25#1: Nishma &Tushar Shah
#2:
#3:
#4:
#5:
Day 3 - Chaudas - Friday, August 26, 2022
Swami Vatsalya Lunch & Dinner ($151) - 8/26#1: Vaishali Chheda
#2: Mitul Shah
#3: Hiral Shah
#4: Sadhana Shavdia
#5:
#6:
#7:
Chaamar ($31) - 8/26#1:
#2:
Aangi ($101) - 8/26#1: Sanjay Shah
#2: Poonam Shah
#3:
#4:
#5:
Day 4 - Saturday, August 27, 2022
Swami Vatsalya Lunch & Dinner ($151) - 8/27#1: Nita Shah
#2: Varsha Mehta
#3: Jhalak & Sandeep Mehta
#4: Vishal & Mily Mehta
#5:
#6:
#7:
Chaamar ($31) - 8/27#1:
#2:
Aangi ($101) - 8/27#1: Jhalak & Sandeep Mehta
#2: Swara and Moxaben Shah
#3:
#4:
#5:
Day 5 - Sunday, August 28, 2022 (Swapna Ceremony)
Chaamar ($31) (@ Swapna Ceremony) - 8/28#1: Kavita Modi
#2: Aarna & Neil Jariwala
#3:
#4:
#5:
#6:
Aangi ($101) - 8/28#1: Kavita Modi
#2: Palak Shah
#3: Manju & Bhadresh Mehta
#4: Rakhi Shah & Jay Jariwala
#5: Raeyan And Neve Shah
#6:
#7:
#8:
#9:
#10:
Day 6 - Monday, August 29, 2022
Swami Vatsalya Lunch & Dinner ($151) - 8/29#1: Ruby Mehta
#2: Prasanth Jain
#3: Dipesha & Pankit Shah
#4: Ramila mahesh Shah
#5: Ketki Maisheri
#6: PARESH MODI
#7:
#8:
#9:
#10:
Chaamar ($31) - 8/29#1:
#2:
Aangi ($101) - 8/29#1: Ramila Mahesh Shah
#2:
#3:
#4:
#5:
Day 7 - Tuesday, August 30, 2022
Swami Vatsalya Lunch & Dinner ($151) - 8/30#1: Vaishali Chheda
#2: Pankaj and Saritha Golecha
#3: Miloni Shah
#4: Bina and Jagdip Shah
#5:
Chaamar ($31) - 8/30#1:
#2:
Aangi ($101) - 8/30#1: Ami and Shripal Shah
#2:
#3:
#4:
#5:
Day 8 - Samvatsari - Wednesday, August 31, 2022
Swami Vatsalya Lunch ($151) - 8/31#1: Shilpa Shah
#2: Sadhana Shavdia
#3: Kanu Doshi
#4: Tushar & Nishma Shah
#5: Bhavesh Maisheri
#6: Maulin Shah
#7: Kinjal Sheth
#8:
#9:
#10:
Chaamar ($51) - 8/31#1:
#2:
Aangi ($251) - 8/31#1: Jhalak and Sandeep Mehta
#2: MAMATA MUKKARA
#3:
#4:
#5:

Post navigation