Jinvani event sponsorship for 2024

JINVANI EVENT SPONSORSHIP FOR 2024

Sign up below...

LabhName
LabhName
January 13, 2024#1: Manna Shah
#2:
February 10, 2024#1: KALPANA Hegde
#2: Sonal Doshi
March 09, 2024#1: Bhavana Mehta
#2: Rani Ajmera
April 13, 2024#1: Savita and Rahul Jain
#2: Shilpa Udani
May 11, 2024#1: Bhupesh & Yash Mehta
#2: Mina & Ashok Shah
June 08, 2024#1: Shilpa Shah
#2: Dharmi Shah
July 13, 2024#1: Naini Jain
#2:
August 10, 2024#1: Sonal Ajmera
#2: Nayanaben Mehta
September 14, 2024#1: Nilima Shah
#2: Rupal Nilesh Shah
October 12, 2024#1: Manju Bhandari
#2: Bharti Goda
November 09, 2024#1: Sheetal Jailwala
#2: Gunjan Gandhi
December 14, 2024#1: Nirmala Vora
#2: Jhaver Gangar

Post navigation