Events for September 30, 2023

Kshamavani Pooja

Kshamavani Pooja 10:00am - 2:00pm Contact: Samir Tatiya | samir.tatiya@gmail.com Ph: 703-388-6249 Aatam Dhanote | adhanote@gmail.com

Dev Shastra Guru Puja

Dev Shashtra Guru Puja Khamavani Puja Time: 10:00am - 2:00pm Location: Jain Center Contact: Samir Tatiya | samir.tatiya@gmail.com | 703-388-6249 Aatam Dhanote | adhanote@gmail.com This puja honors the Dev, Shastra, […]