Other Committees

Title Name Phone Number
JAINA Directors
Sharad Doshi
Harshid Shah
Kamlesh Shah

301-525-9038
703-723-9363
UHJT Representatives
Nisheet Mehta
Kamlesh R. Shah
301-525-9038
301-838-9778
Pooja Committee
Kanu & Jyoti Doshi
Jaswant & Urmila Doshi
Kanti & Meeta Gangar
Arvind & Sanyukta Shah
Kamlesh R. Shah
Manoj & Kanta Dharamsi
301-670-6844
301-540-8988
301-598-3093
301-869-7196
301-838-9778
703-620-9837